Đánh giá rèn luyện học kì I năm học 2018 - 2019

Hiện tại Phòng QLĐT&CTSV đã mở phiếu điểm đánh giá rèn luyện học kì I năm học 2018 -2019 trong tài khoản của SV tất cả các khóa.

Đề nghị sinh viên các lớp nhanh chóng hoàn thành các mục trong phiếu ĐGRL online ngoại trừ mục Kết quả học tập (mục này sẽ được tự cập nhật khi có Điểm) và hoàn thành phiếu nhận xét ngoại trú bản giấy (theo mẫu phụ lục số 2) - (mẫu lớp trưởng các lớp nhận tại Cô - Phòng 318)  

Hạn cuối là ngày 05/01/2019. 

Hồ sơ ĐGRL gồm có:

  • Bảng tổng hợp ĐGRL học kì I năm học 2018 - 2019 có chữ ký của phó/trưởng khoa và quý thầy/cô,
  • Biên bản họp lớp
  • Phiếu nhận xét ngoại trú có đầy đủ chữ ký. 

* Lưu ý:  Nếu không có Nhận xét SV ở ngoại trú mà có lý do chính đáng thì quý thầy/cô yêu cầu SV phải làm tường trình nói rõ lý do trình tập thể lớp và quý thầy/cô xem xét chấm điểm phù hợp.

Từ khóa