Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

Trường Đại học Đông Á tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

1. Thời gian: từ 7h00 ngày 24/7/2020

2. Địa điểm: Hội trường Edison Đại học Đông Á

3. Nội dung: Hấp dẫn phần trình bày những sản phẩm nghiên cứu ứng dụng từ sinh viên Đại học Đông Á với:

  • 59 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa
  • 28 đề tài được đề cử trình bày tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019-2020 với 2 hình thức:
  • 13 đề tài poster
  • 15 đề tài powerpoint