LỊCH SINH HOẠT CỐ VÂN HỌC TẬP ĐẦU NĂM 2019

Lịch sinh hoạt cố vấn học tập năm 2019 khoa Sư Phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH SINH HOẠT CỐ VÂN HỌC TẬP ĐẦU NĂM 2019

 

 

STT

Họ và tên GV (theo khoa SV)

 

Lớp

 

Sỉ số

Lịch sinh hoạt

 

Ghi chú

Giờ

Ngày

Phòng

1

Nguyễn Thị Ngân (SP)

PE18A1A,

PS18A1A

26

7h30

15/02/2019

507

 

2

Võ Như Diệu

SE18A1A

44

13h30

15/02/2019

405