Lịch thi kết thúc học phần - Khoa Sư Phạm

Học phần Lớp Ngày Giờ Số phòng Phòng
Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành (2tc) 2879(PE20A1A,SE20A1A) 15/03/2021 13h20 2 504 505
PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non SE19A1A (49) 15/03/2021 13h20 1 506 507
Rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng việt PE19A1A (25) 15/03/2021 15h30 1 507  
Tâm lí học giới tính PS18A1A +PS19A1A 15/03/2021 7h20 1 505  
Phương pháp tổ chức hoạt động Đội - Sao ở trưởng tiểu học (2tc) 818(PE18A1A,PE19A1A) 16/03/2021 9h30 1 502  
Tâm bệnh học đại cương (3tc) PS19A1A (17) 17/03/2021 7h20 1 502  
Bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn Toán ở tiểu học (2tc) PE19A1A (25) 17/03/2021 7h20 1 504  
Tâm lí học mầm non (2tc) SE20A1A (33) 17/03/2021 7h20 1 503  
Tâm lý học đại cương PS20A1A (22) 17/03/2021 7h20 1 502  
Tâm lý học tiểu học (2tc) PE20A1A (31) 17/03/2021 7h20 1 501  
Trò chơi dân gian với trẻ mầm non SE18A1A (29) 17/03/2021 9h30 1 501  
Tâm lý học thần kinh (2tc) PS19A1A (17) 18/03/2021 7h20 1 507  
Sinh lí học tiểu học PE20A1A (31) 18/03/2021 9h30 1 506  
Giáo dục học tiểu học PE20A1A (31) 20/03/2021 7h20 1 507  
Ứng dụng CNTT trong dạy học tiểu học PE19A1A (25) 21/03/2021 15h30 1 102  
Tin học văn phòng  SE20A1A 19/03/2021 18h20 1 102