Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh không chuyên

1. General English (Chính qui)

Môn thi Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
General English 3 GE3030 21/11/2020 9h30 809    
General English 3 NU17G1 21/11/2020 9h30 814    
General English 4 NU17G1 24/11/2020 18h20  813    

 

Môn thi Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
General English 5 (TE4) LE17A2 24/11/2020 18h20 801    
General English 5 (TE4) AC17A1,AC17A1. 24/11/2020 18h20 802    
General English 5 (TE4) IT17A1.11 24/11/2020 18h20 804    
General English 5 (TE4) IT17A1.12 24/11/2020 18h20 807    
General English 5 (TE4) AH17A2 24/11/2020 18h20 809    
General English 5 (TE4) AH17A3 24/11/2020 18h20 812    

2. Communication 2

Môn thi Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
Communication 2 CE2067 18/11/2020 9h30 812    
Communication 2 CE2068 18/11/2020 7h30 814    

3. General English (liên thông)

Môn thi Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
General English 4 (LT) AC19C1. 24/11/2020 18h20  813    
General English 4 (LT) CE18C21., CE19C11., BA19C1., EE19C1. 24/11/2020 18h20   813    
General English 5 (LT) BA18C1, BA18C1. BA18C1.. 21/11/2020 18h20 503    
General English 5 (LT) BA19B1,BA19B1.,BA19B1.., BA19C1, CE18C11,CE19C11, OA19C1 21/11/2020 18h20 504    
General English 5 (LT) AC18C1, AC18C1.AC18C1..
AC19C1, AC19B1., IT18C1, IT18C1.,IT19C1
21/11/2020 18h20 505    

4. English for Toeic 1 (chính qui)

Môn thi Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
English for Toeic 1  TE1003 25/11/2020 18h20 801    
English for Toeic 1  TE1004 25/11/2020 18h20 802    
English for Toeic 1  TE1005 25/11/2020 18h20 804    
English for Toeic 1  TE1006 25/11/2020 18h20 807    
English for Toeic 1  TE1007 25/11/2020 18h20 809    
English for Toeic 1  TE1008 25/11/2020 18h20 812    
English for Toeic 1  TE1010 25/11/2020 18h20 814