Mở lớp học Ngoại ngữ: CE1, CE2, CE3

LỊCH HỌC LẠI NĂM HỌC 2019-2020
ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI 05/2020
Thời gian áp dụng: Từ ngày 08/06/2020

 

TT Tên học phần Số TC SL SV Buổi
học
Tiết Thứ Phòng Giảng viên Ghi chú
1 Communication 1 3 27 Tối 1-4 3 205 Phạm Thị Thu Thảo  
2 Communication 2 3 53 Tối 1-4 4 205 Nguyễn Thế Cần  
3 Communication 3 3 50 Tối 1-4 5 205 Phạm Thị Thu Thảo  

 

Ghi chú: SV thực hiện đăng ký học tại Khoa ngoại ngữ và đóng lệ phí trước khi tham gia lớp học.