TB triển khai mua Bảo hiểm sinh viên

Nhằm thực hiện đúng quy định Luật Bảo hiểm y tế và đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho sinh viên (SV) của Trường Đại học Đông Á, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thu bảo hiểm của năm học 2020 - 2021 cho tất cả SV theo quy định của Nhà nước.

1. Mức thu phí Bảo hiểm y tế

Số tiền đóng = Mức lương cơ sở ( tại thời điểm đóng tiền) x 4,5 % x Số tháng tham gia

Trong đó: Sinh viên đóng 70%; Nhà nước hỗ trợ 30%

Mức thu của một sinh viên trong 1 tháng là: 1.490.000 đ x 4,5% x 70% = 46.935 đ

Mức thu cụ thể như sau:

TT Các khoản mục Số tiền Bảo hiểm có hiệu lực (từ ngày đến ngày) Ghi chú
1 Bảo hiểm y tế 563.220 01/01/2021 đến 31/12/2021 (12 tháng) Bắt buộc
2 Bảo hiểm thân thể 80.000 01/01/2021 đến 31/12/2021 (12 tháng) Tự nguyện
Tổng cộng 643.220    

2. Thời gian nộp bảo hiểm: Từ ngày 12/10/2020 đến hết ngày 12/11/2020

3. Địa điểm và hình thức nộp: SV nộp trực tiếp cho Cố vấn học tập tại lớp học, hoặc nộp tại phòng tài chính kế toán.

Bảo hiểm y tế (BHYT) là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi sinh viên, kính đề nghị Quý vị phụ huynh phối hợp với Nhà trường đôn đốc SV thực hiện đúng quy định. Những SV đã có thẻ BHYT theo diện chính sách như: Hộ nghèo, con lực lượng vũ trang ..., hoặc SV đang làm việc tại các cơ quan đơn vị đã được đơn vị mua bảo hiểm đều không thuộc đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm tại trường (SV thuộc đối tượng này cần phô tô thẻ BHYT nộp cho CVHT tại lớp).

Tất cả sinh viên có thể tham gia Bảo hiểm thân thể. Phụ huynh cần khuyến khích SV tham gia để được hỗ trợ chi phí khi SV gặp tai nạn, ốm đau.