Thông báo lịch thi kết thúc học phần

Thông báo lịch thi kết thúc học phần!

  Lớp Học phần Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi
1 SE19A1A Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình MN SE19A1A 24/06/2020 9h30 814 816
2 SE19A1A Ứng dụng CNTT trong dạy học MN SE19A1A 28/06/2020 7h30 101  
3 PE19A1A Cơ sở tự nhiên - xã hội - Phương pháp dạy học tự nhiên xã hội PE19A1A 20/06/2020 13h30 812  
2 PE19A1A Giáo dục học tiểu học PE19A1A 24/06/2020 9h30 812  
1 PE19A1A Sinh lí trẻ em tiểu học PE19A1A 26/06/2020 9h30 812  
1 PS19A1A Tâm lí học tham vấn và kĩ năng tham vấn PS19A1A 20/06/2020 13h30 812