Thông báo Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Năm 2020

Thông báo  Kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng - An ninh - Năm 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh số 51/KH-ĐHĐA-GDQP và số 52/KH-ĐHĐA-GDQP ngày 30/06/2020 của Trường Đại học Đông Á.

Nhà trường thông báo về thời gian học môn GDQP-AN tại Trung tâm GDQP-AN thuộc Trường Quân sự Quân Khu 5 như sau:

1.Đối tượng học tập:

Sinh viên (SV) bậc đại học chính quy nhập học năm 2019 và SV các khóa trước chưa học GDQP-AN (SV các khóa trước đã có đơn đề nghị học môn GDQP-AN).

2.Thời gian học:

Đợt

Thời gian học

Sinh viên các khoa, ngành

Thời gian tập trung

Công việc thực hiện tại thời điểm

tập trung

 

Đợt

Từ ngày

- Khoa CNKT Xây dựng,

- 14h00 ngày 19/07/2020 (Chủ

 

 

1

20/07/2020

CN Thực phẩm - Sinh học,

nhật): tất cả SV khoa CNKT

 

 

 

đến ngày

Luật, Y, Dược, Ô tô.

Xây dựng, Khoa CN Thực phẩm

 

 

 

08/08/2020

- Ngành Ngôn ngữ Anh,

- Sinh học, Khoa Luật, Khoa Y,

- SV tập trung tại

 

 

 

Dinh dưỡng, ngành Quản

Ngành Dinh dưỡng, Khoa Dược.

sân    trường    ĐH

 

 

 

trị dịch vụ du lịch và lữ

-15h30 ngày 19/07/2020 (Chủ

Đông Á (theo lớp).

 

 

 

hành.

nhật): Tất cả SV ngành Ngôn

- CVHT điểm danh

 

 

 

 

ngữ Anh, ngành Quản trị Dịch

SV và bàn giao

 

 

 

 

vụ - Du lịch và Lữ hành, Khoa Ô

quân   cho   Trung

 

 

 

 

tô.

tâm GDTC-QP.

 

-       Trung      tâm

 

Đợt

Từ ngày

- Khoa Điện, điện tử, Quản

-14h00 ngày 09/08/2020 (Chủ

 

2

10/08/2020

đến ngày

29/08/2020

trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Sư phạm, Tài chính - Kế toán.

- Ngành Quản trị khách  sạn, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

nhật): Tất cả SV ngành Quản trị khách sạn , Khoa Điện, điện tử, Quản trị kinh doanh.

-15h30 ngày 09/08/2020 (Chủ nhật): Tất cả SV Khoa Công

nghệ thông tin, Sư phạm, Tài

GDTC-QP   hướng

dẫn SV lên xe hành quân                        đến

TTGDQP-AN

trường    Quân   sự QK5.

 

 

 

 

chính - Kế toán, Ngành

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc.

 

 
  1. Địa điểm học:

Tại Trung tâm GDQP-AN Trường Quân Sự Quân Khu 5

Lưu ý: + SV mang theo giày vải, sổ, bút, chăn màn và đồ dùng cá nhân.

+ SV mang theo 900.000 đồng để nộp tiền ăn trong 20 ngày học tại Trung tâm GDQP-AN, Trường Quân Sự Quân Khu 5

Vậy Nhà trường thông báo đến SV để được biết và thực hiện./.